Referencje

Dokument z referencjami

W GAZ-SYSTEM wspieramy solidnych kontrahentów. Na wniosek Wykonawców wystawiamy listy referencyjne potwierdzające należytą realizację umów.

Przedmiotem referencji jest ocena realizacji konkretnej umowy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – ocena tej części, która została odebrana bez zastrzeżeń. W treści referencji informujemy, jakich robót, dostaw lub usług dotyczą oraz jaki był zakres realizacji.

Listy referencyjne wydajemy wyłącznie Wykonawcom, którzy należycie zrealizowali przedmiot umowy, a Wykonawca nie pozostaje w sporze sądowym z GAZ-SYSTEM. 

Procedura wydawania referencji: 

  1. Wypełniony, podpisany formularz wniosku o wydanie referencji prosimy przesłać na adres: referencje@gaz-system.pl. W wersji elektronicznej wniosek powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej. W wersji tradycyjnej wniosek powinien być podpisany oraz opieczętowany stemplem imiennym i firmowym.
  2. List referencyjny wysyłamy na wskazany we wniosku adres mailowy. 

Formularz wniosku o wydanie referencji