Dłoń z napisem transaprency

KSP - Ustandaryzowane publikacje zgodne z rozporządzeniem PE 715/2009

Ustandaryzowane publikacje zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 az dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

Rozporządzenia WE 715/2009

Link

Dodatkowe informacje

art. 18 ust. 4

Odpowiednie punkty systemu przesyłowego, których dot. informacje, które mają być objęte wymogiem podania do wiadomości publicznej

Punkty właściwe dla systemu KSP

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zaktualizowaną listę punktów właściwych

art. 18 ust. 6

Informacje o działaniach podjętych w celu zbilansowania systemu

IRiESP

Informacje o działaniach podjętych w celu zbilansowania systemu przesyłowego publikowane są również na stronie internetowej

Bilansowanie systemu przesyłowego - pkt 14

Informacje o  poniesionych  kosztach i wygenerowanych dochodach związanych z bilansowaniem systemu przesyłowego

od 1 października 2015 koszty i przychody dotyczące działalności związanej z bilansowaniem systemu przesyłowego są raportowane na stronie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem 312/2014 (BAL NC) dane historyczne:
Koszty i przychody

Załącznik do Rozporządzenia PE 715/2009

Link

Dodatkowe informacje

3.1.2 a)

Szczegółowy i wszechstronny opis różnych rodzajów oferowanych usług i opłat za te usługi.

Usługi podstawowe

Usługi dodatkowe

Taryfa i stawki opłat

Szczegółowe informacje o świadczonych usługach dostępne są w IRiESP.

3.1.2 b) u. c) 1.

Wnioski o świadczenie usługi przesyłania KSP oraz o określenie warunków przyłączenia KSP, umowa przesyłowa KSP i inne ważne dokumenty.

Wnioski

Umowy wzorcowe

Inne dokumenty

 

3.1.2 c)

Instrukacja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej KSP/ standardowe warunki określające prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci.

IRiESP  

3.1.2 c) 2.

Parametry jakościowe przesyłanego paliwa gazowego.

Parametry jakościowe

 

3.1.2 c) 3.

Wymogi dotyczące ciśnienia dla wszystkich właściwych punktów.

Katalog punktów systemu

 

3.1.2 c) 4.

Procedurę stosowaną w przypadku przerwania świadczenia usługi przesyłania na zasadach przerywanych.

IRiESP

Procedura opisana jest szczegółowo w punkcie 7.2 IRiESP

3.1.2 d)

Zharmonizowane procedury stosowane przy korzystaniu z systemu przesyłowego wraz z definicjami najważniejszych pojęć.

IRiESP

Definicje - pkt 1

Usługa przesyłania - pkt 6

Przydział przepustowości - pkt 7

Przydział zdolności - pkt 8

Zmiana sprzedawcy - pkt 10

 

3.1.2 e)

Przepisy dotyczące alokacji zdolności, zarządzania ograniczeniami i procedur zapobiegania akumulacji rezerw zdolności oraz procedur dotyczących jej ponownego wykorzystania.

IRiESP Przydział przepustowości (PP) - pkt 7

Zarządzanie ograniczeniami - pkt 19

Zarządzanie ograniczeniami kontraktowymi - pkt 19.4

3.1.2 f)

Zasady mające zastosowanie w stosunku do operatora systemu przesyłowego w handlu zdolnością na rynku wtórnym.

IRiESP Rynek wtórny - pkt 19.6

3.1.2 g)

Zasady dotyczące bilansowania oraz metodyka kalkulacji opłat za niezbilansowanie.

IRiESP Bilansowanie systemu przesyłowego - pkt 14
Bilansowanie handlowe - pkt 18

3.1.2. h)

Poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych i innych usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty.

IRiESP Opłaty za przekroczenie ilości niezbilansowania - pkt 18.3.6

3.1.2 i)

Szczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego i jego właściwych punktów połączeń międzysystemowych oraz nazwy operatorów połączonych w ten sposób systemów lub obiektów.

Mapa systemu przesyłowego

Katalog punktów systemu

Katalog stref systemu

IRiESP

Charakterystyka systemu przesyłowego - pkt 3. IRiESP

3.1.2 j)

Zasady mające zastosowanie przy przyłączaniu do systemu obsługiwanego przez operatora systemu przesyłowego.

IRiESP Usługa przyłączenia - pkt 5

3.1.2 k)

Informacje na temat mechanizmów awaryjnych.

IRiESP

Sytuacje awaryjne - pkt 21

3.1.2 l)

Uzgodnione przez operatorów systemów przesyłowych procedury, istotne w odniesieniu do dostępu użytkowników sieci do danych systemów przesyłowych i związane z interoperacyjnością sieci w punktach połączeń międzysystemowych, uzgodnione procedury i wykorzystane metody dotyczące składania nominacji i sprawdzania ich zgodności oraz inne uzgodnione procedury określające zasady i wykorzystane metody, które dotyczą alokacji przepływu gazu i jego bilansowania.

System Wymiany Informacji (SWI)

IRiESP

Dostęp do danych zarówno dla ZUP jak również operatorów systemów współpracujących zapewniany jest po zalogowaniu za pomocą Systemu Wymiany Informacji

Wymiana informacji - pkt 20

Nominacje i renominacje - pkt 15

Alokacje - pkt 16

3.1.2 m)

Szczegółowy i wyczerpujący opis zastosowanych metod i procesów, w tym informacje na temat zastosowanych parametrów i kluczowych założeń, które wykorzystano do obliczenia zdolności technicznej.

Metodologia wyznaczania zdolności przesyłowej

 

3.3. (4), (5)

Zdolności przesyłowe, nominacje, renominacje, faktyczna ilość przesyłanego gazu, ciepło spalania.

Zdolności przesyłowe, nominacje, renominacje, faktyczna ilość przesyłanego gazu

Średniomiesięczne ciepło spalania

Średniodobowe ciepło spalania

 

3.3. (1) f)

Planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej.

Przerwy w zdolności przerywanej

 

3.3. (1) g)

Planowane i nieplanowane przerwy w usługach ciągłych.

Prace planowane

Informacje o planowanych i nieplanowanych wydarzeniach w Systemie Gazociągów Tranzytowych powodujących ograniczenia w przesyle paliwa gazowego publikowane są na Gas Inside Information Platform

3.4 (1) u. (2)

Informacje dotyczące wtórnego handlu przepustowością.

Rynek wtórny

 

3.4 (3)

Dane dotyczące niezbilansowania

System Wymiany Informacji (SWI)

Logowanie do SWI

Każdy ZUP posiada dostęp do swojego statusu niezbilansowania po zalogowaniu do Systemu Wymiany Informacji.

3.4 (4)

Łączne dzienne prognozy dotyczące maksymalnej ilości elastyczności, zarezerwowanego poziomu elastyczności i dostępności elastyczności na rynku w następnym dniu gazowym.

nie dotyczy

nie dotyczy

3.4 (5)

Dane dotyczące ilości gazu w systemie przesyłowym na rozpoczęcie każdego dnia gazowego oraz prognozowanej ilości gazu w systemie przesyłowym na zakończenie każdego dnia gazowego.

Łączne niezbilansowanie

 

3.4 (6)

Przyjazne dla użytkownika instrumenty umożliwiające obliczanie taryf

Kalkulatory opłat

 

SGT - Ustandaryzowane publikacje zgodne z rozporządzeniem PE 715/2009

Ustandaryzowane publikacje zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

Rozporządzenia WE 715/2009

Link

Dodatkowe informacje

art. 18 ust. 4

Odpowiednie punkty systemu przesyłowego, których dot. informacje, które mają być objęte wymogiem podania do wiadomości publicznej

Punkty właściwe dla systemu SGT

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zaktualizowaną listę punktów właściwych

art. 18 ust. 6

Informacje o działaniach podjętych w celu zbilansowania systemu

IRiESP SGT

Bilansowanie fizyczne - pkt 14

Informacje o  poniesionych  kosztach i wygenerowanych dochodach związanych z bilansowaniem systemu przesyłowego

nie dotyczy

nie dotyczy

Załącznik do Rozporządzenia PE 715/2009

Link

Dodatkowe informacje

3.1.2 a)

Szczegółowy i wszechstronny opis różnych rodzajów oferowanych usług i opłat za te usługi.

Usługi podstawowe

Usługi dodatkowe

Taryfa SGT i stawki opłat

Szczegółowe informacje o świadczonych usługach dostępne są w IRiESP SGT.

3.1.2 b) u. c) 1.

Wnioski o świadczenie usługi przesyłania SGT oraz o określenie warunków przyłączenia SGT, umowa przesyłowa SGT i inne ważne dokumenty.

Wnioski

Umowa wzorcowa

Inne dokumenty

 

3.1.2 c)

Instrukacja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT/ standardowe warunki określające prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci.

IRiESP SGT  

3.1.2 c) 2.

Parametry jakościowe przesyłanego paliwa gazowego.

Parametry jakościowe

 

3.1.2 c) 3.

Wymogi dotyczące ciśnienia dla wszystkich właściwych punktów.

Katalog punktów systemu

 

3.1.2 c) 4.

Procedurę stosowaną w przypadku przerwania świadczenia usługi przesyłania na zasadach przerywanych.

IRiESP SGT

Procedura opisana jest szczegółowo w punkcie 8.3 IRiESP SGT

3.1.2 d)

Zharmonizowane procedury stosowane przy korzystaniu z systemu przesyłowego wraz z definicjami najważniejszych pojęć.

IRiESP SGT

Definicje - pkt 1

Usługa przesyłania - pkt 7

Przydział przepustowości i zdolności - pkt 8 i 10

 

3.1.2 e)

Przepisy dotyczące alokacji zdolności, zarządzania ograniczeniami i procedur zapobiegania akumulacji rezerw zdolności oraz procedur dotyczących jej ponownego wykorzystania.

IRiESP SGT

Warunki korzystania z SGT przez ZUP - pkt 8

Zarządzanie ograniczeniami - pkt 15

Zarządzanie ograniczeniami kontraktowymi - pkt 15.3

3.1.2 f)

Zasady mające zastosowanie w stosunku do operatora systemu przesyłowego w handlu zdolnością na rynku wtórnym.

IRiESP SGT

Rynek wtórny - pkt 15.3.8

3.1.2 g)

Zasady dotyczące bilansowania oraz metodyka kalkulacji opłat za niezbilansowanie.

IRiESP SGT

Bilansowanie SGT - pkt 14

3.1.2. h)

Poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych i innych usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty.

nie dotyczy

nie dotyczy 

3.1.2 i)

Szczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego i jego właściwych punktów połączeń międzysystemowych oraz nazwy operatorów połączonych w ten sposób systemów lub obiektów.

Mapa systemu gazociągów tranzytowych

Katalog punktów systemu SGT

IRiESP SGT

Charakterystyka systemu przesyłowego - pkt 3.1 IRiESP SGT

3.1.2 j)

Zasady mające zastosowanie przy przyłączaniu do systemu obsługiwanego przez operatora systemu przesyłowego.

IRiESP SGT

Usługa przyłączenia - pkt 6.2.

3.1.2 k)

Informacje na temat mechanizmów awaryjnych.

IRiESP SGT

Sytuacje awaryjne - pkt 17

3.1.2 l)

Uzgodnione przez operatorów systemów przesyłowych procedury, istotne w odniesieniu do dostępu użytkowników sieci do danych systemów przesyłowych i związane z interoperacyjnością sieci w punktach połączeń międzysystemowych, uzgodnione procedury i wykorzystane metody dotyczące składania nominacji i sprawdzania ich zgodności oraz inne uzgodnione procedury określające zasady i wykorzystane metody, które dotyczą alokacji przepływu gazu i jego bilansowania.

System Wymiany Informacji (SWI)

IRiESP SGT

Dostęp do danych zarówno dla ZUP jak również operatorów systemów współpracujących zapewniany jest po zalogowaniu za pomocą Systemu Wymiany Informacji

Wymiana informacji - pkt 16

Nominacje i renominacje - pkt 12

Alokacje - pkt 13

3.1.2 m)

Szczegółowy i wyczerpujący opis zastosowanych metod i procesów, w tym informacje na temat zastosowanych parametrów i kluczowych założeń, które wykorzystano do obliczenia zdolności technicznej.

Metodologia wyznaczania zdolności przesyłowej

 

3.3. (4), (5)

Zdolności przesyłowe SGT, nominacje, renominacje, faktyczna ilość przesyłanego gazu, ciepło spalania.

Zdolności przesyłowe SGT, nominacje, renominacje, faktyczna ilość przesyłanego gazu

Średniodobowe ciepło spalania SGT

 

3.3. (1) f)

Planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej.

Przerwy w zdolności przerywanej

 

3.3. (1) g)

Planowane i nieplanowane przerwy w usługach ciągłych.

Prace planowane w SGT

Informacje o planowanych i nieplanowanych wydarzeniach w Systemie Gazociągów Tranzytowych powodujących ograniczenia w przesyle paliwa gazowego publikowane są na Gas Inside Information Platform

3.4 (1) u. (2)

Informacje dotyczące wtórnego handlu przepustowością.

Rynek wtórny

 

3.4 (3)

Dane dotyczące niezbilansowania

System Wymiany Informacji (SWI)

Logowanie do SWI

Każdy ZUP posiada dostęp do swojego statusu niezbilansowania po zalogowaniu do Systemu Wymiany Informacji.

3.4 (4)

Łączne dzienne prognozy dotyczące maksymalnej ilości elastyczności, zarezerwowanego poziomu elastyczności i dostępności elastyczności na rynku w następnym dniu gazowym.

nie dotyczy

nie dotyczy

3.4 (5)

Dane dotyczące ilości gazu w systemie przesyłowym na rozpoczęcie każdego dnia gazowego oraz prognozowanej ilości gazu w systemie przesyłowym na zakończenie każdego dnia gazowego.

Łączne niezbilansowanie

 

3.4 (6)

Przyjazne dla użytkownika instrumenty umożliwiające obliczanie taryf

Kalkulatory opłat