Image
System diagnostyki sieci gazowej
Bezpieczeństwo eksploatacji sieci przesyłowej opiera się na wiedzy o stanie technicznym poszczególnych elementów systemu przesyłowego pozyskanej od momentu projektowania i oddania do eksploatacji, a także na podstawie danych z bieżącej eksploatacji:
 • kontroli i przeglądów, w tym kontroli trasy gazociągów z powietrza;
 • danych z ochrony przeciwkorozyjnej;
 • badań diagnostycznych gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych;
 • badań stanu gazociągów w odkrywkach celowych oraz przy okazji innych prac, przy których odsłaniany jest gazociąg;
 • corocznej kontroli stanu technicznego.

SESP

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM realizują planowe czynności określone szczegółowo w Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

SESP jest zbiorem wzajemnie powiązanych procedur i instrukcji szczegółowo opisujących metody postępowania przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów sieci przesyłowej wraz z podaniem częstotliwości realizacji tych czynności.

Do zasadniczych czynności wykonywanych w ramach eksploatacji gazociągów zgodnie z SESP
należą min.:
 • działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i z powietrza przy użyciu śmigłowca
 • badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej
 • sprawdzanie działania i konserwacja armatury i jej napędów
 • przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej
 • badania i pomiary posadowienia gazociągów w gruncie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc skrzyżowań z przeszkodami terenowymi
 • czyszczenie i badanie gazociągów tłokami
 • utrzymanie w należytym stanie strefy kontrolowane] nad gazociągami (wycinka krzewów i samosiejek)

Czynności eksploatacyjne są planowane w rocznych harmonogramach prac i realizowane w większości przez służby własne operatora. Na podstawie informacji wynikających z protokołów z wykonanych czynności eksploatacyjnych i rejestrowanych w trakcie roku zdarzeń, dla każdego gazociągu prowadzona jest coroczna kontrola stanu technicznego. Jej wyniki rekomendują gazociąg do dalszej eksploatacji, bądź zalecają przeprowadzenie prac remontowych lub modernizacyjnych.

Całodobowy monitoring sieci przesyłowej

Bezpieczeństwo eksploatowanej sieci przesyłowej zapewnia sprawny system nadzoru i kontroli pełniony przez Centralną i Oddziałowe Dyzpocyje Gazu. Oprócz prowadzenia czynności eksploatacyjnych w ramach SESP, parametry pracy sieci przesyłowej w zakresie przepływu i ciśnienia gazu są zdalnie monitorowane w sposób ciągły.

Gazowe Pogotowie Techniczne

GAZ-SYSTEM posiada również działające w systemie całodobowym Gazowe Pogotowie Techniczne (GPT), którego zadaniem jest reagowanie na wszystkie sygnały o awariach na sieciach obsługiwanych przez spółkę, pochodzące z monitoringu obiektów, od społeczności, służb administracji lokalnej, Policji i Straży Pożarnej.

Do podstawowych zadań GPT należą: zabezpieczenie i usuwanie skutków awarii, likwidacja innych zagrożeń występujących w systemie przesyłowym, a także realizacja i zabezpieczenie wykonywanych prac remontowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych w systemie przesyłowym.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cały proces eksploatacji realizowany jest przez wyspecjalizowany personel spółki posiadający wymagane prawem kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie.

GAZ-SYSTEM od kilku lat systematycznie poszerza działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przejawem tego jest nie tylko realizacja głównych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, których skuteczność potwierdzają wyniki kontroli zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy, ale także inne działania, które przyczyniają się do doskonalenia bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników.

GAZ-SYSTEM troszczy się nie tylko o bezpieczeństwo własnych pracowników, ale także o ochronę pracowników dostawców i podwykonawców uczestniczących w projektach realizowanych przez spółkę. Firma organizuje dla nich m.in. specjalne seminaria dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych.

W trosce o zapewnienie przestrzegania odpowiednich wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, prowadzone prace dla GAZ-SYSTEM realizowane są w oparciu o wypracowane standardy, zebrane w Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości.

Strefa kontrolowana gazociągów

Dla gazociągów na okres ich użytkowania wyznacza się strefy kontrolowane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami strefa kontrolowana to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Szerokość strefy kontrolowanej zależy przede wszystkim od daty wybudowania gazociągu, jego średnicy i ciśnienia. Informacje o szerokości strefy kontrolowanej danego gazociągu można uzyskać we właściwym miejscowo Oddziale GAZ-SYSTEM. 

W strefach kontrolowanych GAZ-SYSTEM kontroluje wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz otoczenie. Prowadzenie ścisłej kontroli strefy nad gazociągiem zdecydowanie podnosi jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

W strefie kontrolowanej obowiązują konkretne ograniczenia, a właściciele nieruchomości, na których posadowiony jest gazociąg oraz okoliczni mieszkańcy, proszeni są o szczególnie odpowiedzialne zachowanie. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Mając na względzie aspekty bezpieczeństwa oraz obowiązujące przepisy, wszelkie prace w strefach kontrolowanych gazociągów przesyłowych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z GAZ-SYSTEM.

Kontakty do oddziałowych dyspozycji gazu

Oddziałowa Dyspozycja Gazu we Wrocławiu
e-mail: dyspozycja.wroclaw@gaz-system.pl
tel.: (71) 335 33 02, (71) 335 33 03
tel. kom.: 691 711 154

Oddziałowa Dyspozycja Gazu w Gdańsku
e-mail: dyspozycja.gdansk@gaz-system.pl
tel.: (58) 744 55 62, (58) 744 55 63
tel. kom.: 607 572 017

Oddziałowa Dyspozycja Gazu w Tarnowie
e-mail: dyspozycja.tarnow@gaz-system.pl
tel.: (14) 622 52 50, (14) 622 52 53,
tel. kom.: 607 461 714, 734 214 574

Oddziałowa Dyspozycja Gazu w Świerklanach
e-mail: dyspozycja.swierklany@gaz-system.pl
tel.: (32) 439 26 00, (32) 439 26 06
tel. kom.: 605 090 258, 734 214 571

Oddziałowa Dyspozycja Gazu w Rembelszczyźnie
e-mail: dyspozycja.rembelszczyzna@gaz-system.pl
tel.: (22) 767 08 77
tel. kom.: 502 200 649

Oddziałowa Dyspozycja Gazu w Poznaniu
e-mail: dyspozycja.poznan@gaz-system.pl
tel.: (61) 854 43 20, (61) 854 43 21
tel. kom.: 600 030 620