Bezpieczne inwestycje

Image
 • Prace prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wszelkich norm bezpieczeństwa.
 • Inwestor realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy.
 • Prace nadzorowane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i pod ścisłym nadzorem inwestorskim oraz właściwych organów państwowych.
 • Minimalizowanie wpływu na otoczenie i środowisko naturalne.
 • Prace prowadzone z wykorzystaniem sprawdzonych najnowszych technologii.
 • Miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych objęte ochroną.
 • Elementy budowanej infrastruktury poddawane są różnego rodzaju badaniom i próbom określonym w normach i przepisach prawnych.

Bezpieczeństwo na etapie budowy inwestycji i w czasie eksploatacji

GAZ-SYSTEM S.A. przestrzega procedur bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad nowo budowanymi gazociągami przesyłowymi. Realizacja prac powierzana jest doświadczonym, wyspecjalizowanym i profesjonalnym podmiotom, które stosują najnowsze i sprawdzone technologie, wykorzystując najlepsze dostępne materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

Nad prawidłową realizacją prac na budowie nadzór sprawuje zarówno wykonawca inwestycji (kierownik budowy, kierownicy robót poszczególnych odcinków), jak również wybrana w tym celu przez inwestora zewnętrzna firma sprawująca tzw. nadzór inwestorski (inspektorzy nadzoru poszczególnych branż). Wykonawca Robót Budowlanych i Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego sprawują na placu budowy samodzielne funkcje techniczne na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Elementy budowanej infrastruktury poddawane są różnego rodzaju badaniom i próbom określonym w normach i przepisach prawnych. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociągi podlegają próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym (tzw. stresowym), wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Straż Pożarna zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania gazociągu z projektem. Pozwolenie na użytkowanie wydawane jest przez właściwego wojewodę, po uprzedniej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Bezpieczeństwo na etapie budowy:
 • nowoczesne i sprawdzone technologie
 • najlepszej jakości materiały
 • szczegółowe badania i próby instalowanych urządzeń
 • niezbędne certyfikaty i atesty
 • odpowiednie kwalifikacje osób wykonujących prace
 • projektowanie zgodnie z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego
 • systemy zabezpieczeń
 • niezależny od inwestora i wykonawcy nadzór inwestorski
Bezpieczeństwo w czasie eksploatacji:
 • kontrole i przeglądy, w tym kontrole trasy gazociągów z powietrza
 • dane z systemu ochrony przeciwkorozyjnej
 • badania diagnostyczne gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych
 • badania stanu gazociągów przy odkrywkach

Dbałość o środowisko naturalne

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy i ze szczególną troską o bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Dla posadowionych urządzeń są spełniane wszelkie wymagane obowiązującymi normami i przepisami warunki, np. dotyczące emisji zanieczyszczeń, czy poziomu hałasu. GAZ-SYSTEM jako odpowiedzialny inwestor podejmuje czynności na rzecz minimalizacji oddziaływania na otoczenie i środowisko naturalne poprzez: 
 • Wybór optymalnego okresu prowadzenia prac budowlanych, z uwzględnieniem okresów lęgowych i migracji zwierząt.
 • Omijanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych. 
 • Stosowanie sprawdzonych i najlepszych technologii oraz dodatkowych zabezpieczeń. Potencjalne oddziaływanie na otoczenie i środowisko naturalne związane jest z procesem budowy i będzie miało charakter tymczasowy np. transport, praca sprzętu.