Złóż wniosek o usługi

1. Podmiot ubiegający się o świadczenie usług regazyfikacji lub usług dodatkowych, składa wniosek o świadczenie usługi regazyfikacji na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Jerozolimskie Business Park, budynek B
Aleje Jerozolimskie 146
02-305 Warszawa

oraz przesyła dokumenty w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria.warszawa@gaz-system.pl

2. Operator Terminalu LNG (GAZ-SYSTEM) przeprowadza weryfikację wniosku o świadczenie usługi regazyfikacji i informuje wnioskodawcę o wynikach rozpatrzenia dokumentu.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w celu zawarcia umowy regazyfikacji, Operator Terminalu LNG przekazuje wnioskodawcy projekt umowy regazyfikacji.

 

Usługi Terminalu LNG

GAZ-SYSTEM wyznaczony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorem systemu skraplania gazu ziemnego Terminalu LNG w Świnoujściu, świadczy następujące usługi:

Usługi regazyfikacji

Usługi regazyfikacji są świadczone przez GAZ-SYSTEM, jako usługi:

  • o charakterze długookresowym, dla użytkowników Terminalu LNG zapewniających co najmniej taką ilość ładunków LNG w danym roku gazowym, iż średnia moc regazyfikacji przez cały rok gazowy wynosi co najmniej 150 tys. m3 gazu ziemnego na godzinę. W ramach długookresowej usługi regazyfikacji Operator Terminalu LNG zapewnia ciągłą realizację zleconej usługi regazyfikacji przez cały rok gazowy, za wyjątkiem prowadzenia uzgodnionych prac w instalacji Terminalu LNG oraz wystąpienia sytuacji awaryjnych i wprowadzenia ograniczeń zgodnie z postanowieniami Instrukcji Terminalu;
  • o charakterze krótkoterminowym, w okresie co najmniej jednej doby gazowej do wielokrotności następujących po sobie dób gazowych w jednym roku gazyfikacyjnym.


W ramach usług regazyfikacji GAZ-SYSTEM zapewnia użytkownikowi Terminalu LNG: wyładunek LNG z tankowca, procesowe składowanie, regazyfikację LNG oraz dostarczenie paliwa gazowego do punktu wyjścia z Terminalu LNG.

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe mogą być zamawiane jedynie przez użytkowników Terminalu LNG, korzystających z usługi regazyfikacji.

Usługi dodatkowe obejmują przeładunek LNG do autocysterny oraz inne usługi określone w Instrukcji Terminalu lub Taryfie. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji usług dodatkowych określa Umowa regazyfikacji oraz Taryfa.